Svamp och Miljö

Återvinning

Miljömässigt är champinjonodling en av de mest perfekta återvinningsmetoderna som finns.

1 Vetehalmen från fälten är ett avfall efter tröskningen.

2 I häststallet används halmen som strö till hästarna. För stallägaren blir det ett miljöproblem med hästgödseln.

3 Champinjonodlaren är den enda som med fördel kan använda hästgödseln för att tillverka en lämplig kompost till sin champinjonodling.

4 Efter avslutad champinjonodlingen har svampmyceliet omvandlat hästgödseln och halmen till ett mycket näringsrikt jordförbättringsmedel för gröna växter.
Tack vare svampmyceliets nedbrytande inverkan kan de gröna växterna tillgodogöra sig halmen och hästgödselns näringsämnen.

5 Man kan använda detta jordförbättringsmedel för ny odling av t.ex. vete.

Champinjonmyceliet har alltså omvandlat ett ur miljösynpunkt besvärligt avfall till en miljövänligt odlingssubstart för ny odling av gröna växter. Därtill har man på
vägen fått ett proteinrikt födoämne nämligen champinjoner. Det är tack vare svamparna i naturen som allt biologiskt material kan brytas ner
och återgå till mineraler, koldioxid och vatten. Fanns inte svampar, mikrosvampar och dess mycel, skulle alla löv, barr, gräs och grenar ligga kvar i stora högar på
marken. Det är ofta svampmycel som gör grovjobbet åt bakterier, insekter och maskar som ofta lever på att äta svampmycel.

Använd kompost som jordförbättring

Det väl komposterade materialet från en avslutad champinjonodling kan användas på många ställen i trädgården. Daggmaskarna älskar det, medan ogräset lätt
”kvävs” om komposten används som marktäckning bland buskar och perenner. Innehållet är rikt på Fosfor(P) och Kalium(K) och alla viktiga mikronäringsämnen för
att ge en balanserad gödsling. Däremot är kväve(N)-innehållet lågt varför man får komplettera med det i grönsakslandet. Med komposten får man en lucker och fin
jord som får bra vattenhållning.

Svampar för sanering av farligt avfall

Inom många områden har man lyckats sanera mark, olja, miljögifter m.m. genom att odla speciella sorters mikrosvampar som med sina unika egenskaper klarar av
att bryta ner dessa kemikalier till sina minsta naturliga beståndsdelar då de är helt ofarliga. Även kompostrester från champinjonodling och substratrester från ostronskivling
har provats vid sanering.

Kompost